BPW info

Statut BPW udruge

Temeljem članka 13. i 18. Zakona o udrugama (NN 74/14) na sjednici Skupštine Udruge BPW Prvi hrvatski klub – Pula, održanoj dana 26.05.2014. godine usvojen je sljedeći:

STATUT
UDRUGE BPW, Prvi hrvatski klub – Pula

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom Udruge BPW Prvi Hrvatski klub – Pula (u daljnjem tekstu: Udruga) uređuje se status, naziv, sjedište, zastupanje i predstavljanje Udruge, ciljana skupina udruge, ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, članstvo te prava i obveze članova Udruge, unutarnje ustrojstvo Udruge te njihov sastav, ovlasti i način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornosti njihovih članova, imovina i raspolaganje s mogućom dobiti Udruge, materijalno-financijsko poslovanje, javnost rada, način stjecanja imovine, prestanak Udruge i postupak s imovinom u slučaju prestanka Udruge te druga pitanja od značaja za rad Udruge.

Članak 2.

Udruga je u svom djelovanju samostalna, dobrovoljna, i nestranačka udruga u koju se učlanjuju osobe sa ciljem podupiranja interesa poslovnih žena i poduzetnica, provođenjem zajedničkih akcija i postizanja drugih ciljeva predviđenim ovim Statutom, bez obzira na razlike u rasi, jeziku i religiji.

Udruga je neprofitna prava osoba upisana u registar udruga Republike Hrvatske te pri nadležnom tijelu državne uprave.

Članak 3.

Udrugu zastupaju predsjednica i potpredsjednice. 

Odlukom Izvršnog odbora mogu se odrediti i druge osobe s pravima i obvezama u zastupanju i predstavljanju u granicama danih ovlaštenja.

Članak 4.

Udruga ima svoj pečat i znak.

Znak udruge čini stilizirani prikaz prednje i stražnje plohe planete Zemlje u vodoravnoj liniji (jedna pored druge), koji su prikazi povezani zastavicom na kojoj je upisan natpis  “BPW”. Iznad navedenih prikaza upisan je naziv “1 HRVATSKI” a ispod prikaza naziv “KLUB PULA”, oba u vodoravnoj liniji.

Udruga ima pečat koji je pravokutnog oblika, veličine 25×50 mm, a sadrži znak i puni naziv udruge.

Članak 5.

U Udruzi nije dozvoljena rasna, nacionalna, vjerska i politička diskriminacija, te kršenje sloboda i prava čovjeka i građanina.

Članak 6.

Rad Udruge je javan.

Javnost rada i izvještavanje javnosti o radu Udruge osigurava se i ostvaruje se putem internet stranice i drugih sredstva javnog informiranja i komuniciranja sukladno zakonu.

Članak 7.

Udruga djeluje na na području Istarske županije, a svoju aktivnost vrši na području cijele Republike Hrvatske i inozemstvu, učestvujući na međunarodnim susretima i kongresima.

Udruga je udružen član BPW  International.

Udruga se može učlaniti ili na drugi način povezivati sa udrugama i društvima istih ili sličnih ciljeva i to  u Hrvatskoj i inozemstvu.

II. NAZIV  I SJEDIŠTE UDRUGE

Članak 8.

Puni naziv Udruge glasi: BPW Prvi Hrvatski klub – Pula.

Skraćeni naziv Udruge glasi: BPW Pula

Sjedište udruge je: Ližnjan, Podvrh 41.

III. CILJ, CILJANA SKUPINA, DJELATNOST I CILJEVI UDRUGE

Članak 9.

 Cilj Udruge je da svojim djelovanjem pridonosi:

 • promicanju i unapređivanju poduzetništva i poduzetničke kulture poslovnih žena i poduzetnica i provođenje zajedničkih akcija,
 • postizanje visokih standarda svoje profesije,
 • poticanje žena u ostvarivanju i prihvaćanju vlastite odgovornosti prema lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj zajednici,
 • poticanje žena u prihvaćanju edukacije, profesionalnog usavršavanja i specijalizacije, te korištenju svojih radnih sposobnosti i inteligencije u cilju vlastitog probitka, kao i napretka drugih,
 • djelovanje na davanju jednakih mogućnosti i statusa ženama u gospodarskom, društvenom i političkom životu zemlje, te na otklanjanju diskriminacije,
 •  promoviranje prijateljstva, suradnje i razumijevanja među poslovnim ženama i poduzetnicama svih zemalja
 • zaštiti i promicanje prava i interesa svojih članova na području RH
 • podupiranju suradnje i savjetovanje za pripremu, implementaciju, evaluaciju i provedba projekata financiranih iz fondova Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja.

Ciljane skupine udruge su: GRAĐANI – OPĆA POPULACIJA (019), INOVATORI, (021), MALI I SREDNJI PODUZETNICI I OBRTNICI (030), NEZAPOSLENI (039), POSLODAVCI (069), POSLOVNE ORGANIZACIJE (070), STUDENTI (088), ŽENE (102), ŽENE PODUZETNICE (103) I OSTALI (115).

Članak 10.

U ostvarivanju svojih ciljeva udruga obavlja djelatnosti iz slijedećih oznaka Klasifikacije djelatnosti udruga:

 • oznaka 4: Gospodarstvo, a posebno
  • oznaka 4.6: Socijalno poduzetništvo
  • oznaka 4.7: Trgovina
  • oznaka 4.10: Strukovne udruge u gospodarstvu
  • oznaka 4.11: Ostale djelatnosti iz područja gospodarstva
 • oznaka 6: Kultura i umjetnost, a posebno
  • oznaka 6.8: Interdisciplinarne kulturno-umjetničke djelatnosti
  • oznaka 6.9: Ostale djelatnosti iz područja kulture i umjetnosti
 • oznaka 7: Ljudska prava, a posebno
  • oznaka 7.5 Suzbijanje i zaštita od diskriminacije i to:
  • 7.5.19: Ostale djelatnosti suzbijanja i zaštite od diskriminacije
 • oznaka 8: Međunarodna suradnja, a posebno
  • oznaka 8.1 Razvojna suradnja i to:
  • 8.1.5: Obrazovanje
  • 8.1.6 Ravnopravnost spolova
  • 8.1.10: Ostale djelatnosti razvojne suradnje
  • oznaka 8.3 Međunarodna prijateljstva
  • oznaka 8.4 Ostale djelatnosti iz područja međunarodne suradnje
 • oznaka 9: Obrazovanje, znanost i istraživanje, a posebno:
  • oznaka 9.2 Znanost, Stručni rad i istraživanje i to:
  • 9.2.10: Organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, škola, kongresa i seminara
  • oznaka 9.3 Ostale djelatnosti iz područja obrazovanja, znanosti i istraživanja
 • oznaka 10: Održiv razvoj, a posebno:
  • oznaka 10.3 Održivi gospodarski razvoj
  • oznaka 10.4 Ostale djelatnosti iz područja održivog razvoja
 • oznaka 11: Socijalna djelatnost, a posebno:
  • oznaka 11.1: Socijalna pomoć i podrška
  • 11.1.6. Pomoć i podrška nezaposlenima
  • 11.1.11. Ostale djelatnosti socijalne pomoći i podrške
 • oznaka 13: Tehnička kultura, a posebno:
  • oznaka 13.8: Inovatorstvo
 • oznaka 17: Ostala područja djelovanja
  a koje odgovaraju slijedećem području djelovanja:
  • organiziranje radionica, seminara, predavanja, okruglih stolova, stručnih skupova, tribina, promocija i ostalih događanja o problemima i temama;
  • organizirati djelovanje, edukaciju i poticanje na usavršavanje članova;
  • povezivanje i okupljanje mladih žena i poduzetnica zainteresiranih za zajednički rad te savjetovanje iz poduzetništva i realizacija različitih projekata na području djelovanja udruge;
  • izdavanje glasila, priručnika, brošura i letaka iz djelatnosti udruge;
  • briga o stručnom i profesionalnom usavršavanju članica;
  • predlaganje projekata značajnih za područje na kojem djeluje, kao i šire;
  • ostvarivanje suradnje s jedinicama lokalne uprave i područne samouprave, kao i s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu
  • poduzimanje aktivnosti usmjerenih ka promicanju i sudjelovanju u zajedničkim projektima radi promicanja poduzetništva financiranim iz fondova Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja,
  • organiziranje tematskih konferencija i seminara,
  • kontinuirano informira članove Udruge i druge korisnike o provedenim aktivnostima putem multijezične web-stranice;
  • obavlja i druge poslove i zadaće određene ovim Statutom i zakonima.

Djelatnost iz prethodnog članka izvršavaju sve članice Udruge neposredno ili putem tijela Udruge.

Članak 11.

Udruga može, radi pribavljanja sredstava za financiranje svojih zadaća i ciljeva, neposredno obavljati gospodarske i druge djelatnosti u skladu s posebnim propisima.

Udruga obavlja sljedeće gospodarske djelatnosti:

 • uslužna djelatnost i to:
  • organizacija konferencija
  • izrada poslovnih planova i investicijskih studija
  • izrada strategija
  • organizacija događaja (event management)
  • održavanje predavanja
  • savjetovanje iz poduzetništva
  • konzultantske usluge za pripremu, implementaciju, evaluaciju projektnih prijedloga za EU fondove i ostala sredstva nacionalnih i međunarodnih donatora;
 • trgovina na malo
 • izdavačka djelatnost

a sve sukladno specijalnim propisima koji se odnose na te djelatnosti.

Ako u obavljanju gospodarskih djelatnosti udruga ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti udruge, u skladu s ciljevima utvrđenim Statutom.

Udruga može radi ostvarivanja ciljeva i zadaća utvrđenih ovim Statutom, u skladu sa Zakonom, osnovati trgovačko društvo za obavljanje gospodarske djelatnosti o čemu odlučuje Skupština.

IV. ČLANOVI UDRUGE

Članak 12.

Članom Udruge postaje se na temelju odluke Izvršnog odbora o primitku u članstvo, po prethodnom poslanom pisanom zahtjevu od strane zainteresirane osobe.

U Udruzi se vodi registar članova o čijem obliku, sadržaju i načinu vođenja odlučuje Tajnik Udruge sukladno odredbama Zakona o udrugama.

Popis članova može se voditi i u elektroničkom obliku.

Član Udruge može biti svaka poslovno sposobna državljanka Republike Hrvatske ili pravna osoba čija je djelatnost slična ili ista kao ona od Udruge, a koje prebivaju /ili imaju sjedište na području Istarske Županije odnosno Republike Hrvatske.

Najmanje dvije trećine članica moraju biti aktivno angažirane u poduzetništvu ili slobodnim profesijama.

Članovi Udruge plaćaju članarinu. Odluku o visini članarine i način njezinog plaćanja donosi Izvršni odbor.

Ukoliko član udruge želi nastupiti u javnosti u ime Udruge, obavezan je prethodno ishodovati suglasnost Izvršnog odbora.

Članak 13.

Članstvo u Udruzi može biti redovno, pridruženo i počasno.

Redovnim članom može postati svaka fizička osoba iz čl. 12 ovog Statuta.

Pridruženim članom može postati svaka osoba koja svojim radom, financijskom potporom i na drugi dopušteni način doprinese ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruge.

Počasnim članom može postati svaka fizička i pravna osoba koja doprinosi ugledu Udruge i djeluje na njenoj promidžbi i razvoju.

Članak 14.

Odluku o prijemu u redovno članstvo donosi Izvršni odbor natpolovičnom većinom glasova i to po primitku molbe za prijem kandidata.

Odluku o dodjeli počasnog i podupirajućeg članstva donosi Izvršni odbor na prijedlog člana Izvršnog odbora.

Ukoliko Izvršni odbor procijeni da osoba ne ispunjava uvjete za članstvo, ista će biti obaviještena u roku od 8 dana.

Protiv odluke o odbijanju prijema u članstvo BPW Pula dopušten je prigovor Skupštini u roku od 8 (osam) dana od primitka Odluke Izvršnog odbora Udruge.

Odluka skupštine je konačna.

 Članak 15.

Prava redovnih članova su:

 • da biraju i budu birani u tijela Udruge (redovni članovi),
 • da budu izvješteni o radu Udruge i njenih tijela te o materijalno – financijskom poslovanju,
 • da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Udruge i doprinose ostvarenju njenih djelatnosti,
 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad udruge i njenih tijela,

Dužnosti redovnih članova su:

 • da čuvaju i promiču ugled Udruge,
 • da učestvuju u radu Skupštine i njezinih tijela u koje su izabrani
 • da se pridržavaju se odredbi ovog Statuta i drugih općih akata Udruge.
 • da prema svojim mogućnostima promiču i provode ciljeve i zadatke Udruge
 • da se pridržavaju i primjenjuju odredbe ovog Statuta i ostalih akata BPW Pula te stavove i zaključke tijela Udruge
 • da plaćaju članarinu i druge utvrđene doprinose,
 •  da čuvaju i podižu ugled BPW Pula.

Pridružene i počasne članice BPW Pula imaju pravo prisustvovati sjednicama tijela upravljanja, ali bez prava odlučivanja, te biti upoznati sa programom i radom ove Udruge.

Članak 16.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • prestankom djelovanja Udruge,
 • pismenom izjavom o istupanju iz članstva,
 • odlukom Izvršnog odbora
 • smrću člana udruge, odnosno prestankom pravne osobe.

Članak 17.

Članica Udruge može biti isključena iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili odluka i zaključaka tijela Udruge, te ako svojim ponašanjem umanjuje ili narušava ugled Udruge.

Odluku o isključenju donosi Izvršni odbor Udruge.

Protiv odluke o isključenju iz Udruge, članica ima pravo žalbe Skupštini u roku od 8 (osam) dana od dana primitka odluke..

Članica može svakodobno istupiti iz Udruge o čemu pisano obavještava Predsjednicu koja je dužna prispjele obavijesti iznijeti na prvoj slijedećoj sjednici Izvršnog odbora.

Članici BPW Pula koja dvije godine uzastopno ne izvršava obvezu plaćanja članarine prestaje članstvo ispisom iz ove Udruge.

Obavijest o ispisu donosi Izvršni odbor. Protiv obavijesti o ispisu nije dopušten prigovor.

Prava i obveze članice BPW Pula prestaju pravomoćnošću Odluke o isključenju, dostavom izjave o istupanju iz Udruge.

V. USTROJSTVO I UPRAVLJANJE POSLOVIMA UDRUGE

Članak 18.

Članovi upravljaju udrugom neposredno ili putem svojih predstavnika, davanjem inicijative za razmatranje određenih pitanja u Skupštini i tijelima udruge te na druge načine utvrđene ovim Statutom.

Tijela udruge su:

 1. Skupština
 2. Izvršni odbor
 3. Young BPW – odbor mladih poduzetnica
 4. Predsjednica
 5. Potpredsjednica
 6. Tajnica
 7. Rizničarka
 8. Počasni Predsjednik

1. SKUPŠTINA

Članak 19.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udruge, a sačinjavaju je sve redovne članice Udruge.

Skupština radi na sjednicama koje se sazivaju prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Svake četiri godine saziva se redovna izborna sjednica Skupštine.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja redovnih članova.

U slučaju nedostatka kvoruma (natpolovične većine redovnih članova) daljnji tijek sjednice Skupštine odgađa se za trideset (30) minuta. Odgođena sjednica može nastaviti s radom ako je prisutno najmanje jedna trećina (1/3) redovnih članova, a odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.

U slučaju nedostatka kvoruma sjednica Skupštine se odgađa za osam dana i o tome se obavještavaju svi članovi udruge.

Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno ili kada se za jedno mjesto u tijelima i organima udruge javi više kandidata.

Odluke su pravovaljane ako je 1/2 prisutnih članova glasovalo « ZA» ili «PROTIV» prijedloga.

Radu Skupštine mogu prisustvovati pridruženi i počasni članovi BPW Pula i ostale zainteresirane osobe, ali bez prava odlučivanja.

Članak 20.

Skupštinu saziva predsjednik udruge ili u slučaju njegove spriječenosti potpredsjednik:

 • kada prosudi da je potrebno sazvati Skupštinu,
 • na temelju zaključka Izvršnog odbora,
 • na zahtjev najmanje jedne četvrtine (1/3) članova.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva 1/3 članova Udruge za sazivanjem sjednice Skupštine, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Poziv za Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za Skupštinu dostavlja se članovima odnosno predstavnicima najmanje sedam (7) dana prije održavanja Skupštine.

Poziv i materijali za Skupštinu mogu biti dostavljeni:

 • poštom
 • elektroničnom poštom

Članak 21.

Radom Skupštine rukovodi predsjednica BPW Pula ili po njenom ovlaštenju članica Izvršnog odbora.

Skupština bira zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u pismohrani Udruge.

Članak 22.

Skupština:

 • usvaja Statut udruge i njegove izmjene i dopune,
 • bira i razrješava Predsjednika udruge te petoro članova Izvršnog odbora uključivo dopredsjednika udruge, te druga tijela udruge ako tako zbog važnosti predloži Izvršni odbor,
 • bira i razrješava likvidatora udruge,
 • dodjeljuje status počasnog člana BPW Pula
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • usvaja Plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu
 • usvaja strateški plan udruge
 • usvaja viziju i misiju udruge
 • usvaja izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu i godišnje financijsko izvješće,
 • utvrđuje smjernice za natjecanje pri dodjeli financijskih sredstava u programima javnih potreba te objedinjuje i usklađuje,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge,
 • donosi odluku o statusnim promjenama,
 •  odlučuje u drugom stupnju o prigovorima na odluke Izvršnog odbora,
 • bira predstavnike u tijela udruga u koje je BPW Pula udružen,
 • odlučuje o udruživanju BPW Pula u srodne domaće ili međunarodne udruge
 • donosi odluku o otvaranju namjenskih žiro računa Udruge, osnivanju trgovačkog društva i ustanova te obavlja i ostale zadatke u svojoj nadležnosti.
 • donosi odluku o osnivanju novih klubova BPW u Republici Hrvatskoj.
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge

2. IZVRŠNI ODBOR

Članak 23.

Izvršni odbor je izvršno i upravno tijelo udruge koje između zasjedanja Skupštine upravlja poslovima udruge.

Članovi Izvršnog odbora imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti.

Članak 24.

Izvršni odbor obavlja izvršne funkcije i druge funkcije određene ovim Statutom.

Članak 25.

Izvršni odbor ima jedanaest članova od kojih pet bira i opoziva Skupština, jedan član je predstavnik Young BPW, jedan predstavnik novih klubova BPW,  a četiri člana imenuju i opozivaju članovi Izvršnog odbora, a koji su izabrani od strane skupštine.

Izvršni odbor između sebe bira Predsjednicu i 2 Potpredsjednice.

Predsjednica i Potpredsjednice  Izvršnog odbora obnašaju dužnosti Predsjednice i Potpredsjednice Udruge.

Način rada Izvršnog  odbora uređuje se Poslovnikom koji donosi isto tijelo, a na prijedlog predsjednice Izvršnog odbora

Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 25.

Članovi Izvršnog odbora su ujedno koordinatori rada po pojedinim interesnim skupinama članica.

Članak 26.

Izvršni odbor je nadležan i ovlašten da:

 • održava sjednice po potrebi i provodi politiku Udruge,
 • brine o provođenju odluka, zaključaka, prijedloga i preporuka Skupštine
 • provodi program rada BPW Pula,
 • priprema završni račun BPW Pula, te utvrđuje prijedloge odluka, stajališta, preporuka i mišljenja za sjednice Skupštine,
 • donosi odluke o ustrojstvu,
 • odlučuje o potrebi zapošljavanja i visini plaća zaposlenika i ostalim naknadama tijelima,
 • brine se o ispravnosti materijalno-financijskog poslovanja te autorizira isplate rizničarke,
 • zaključuje ugovore i preuzima materijalne obveze BPW Pula u skladu s ovim Statutom, Poslovnikom i drugim odlukama Skupštine,
 • podnosi izvješće o svome radu Skupštini, te
 • brine se o pripremi tema i materijala za redovite mjesečne sastanke
 • potvrđuje prijedloge odluka, stajališta, preporuke i mišljenja za sjednicu Skupština,
 • osniva stalne i povremene odbore, razmatra i prihvaća izvješća navedenih odbora, donosi odluku o dodjeli priznanja i nagrada zaslužnim članovima,
 • daje prijedlog Skupštini o osnivanju novih klubova BPW u Republici Hrvatskoj
 • obavlja ostale poslove koje nisu u nadležnosti drugih tijela udruge.

Izvršni odbor može povjeriti pravnoj osobi obavljanje stručno-administrativnih, pomoćnih ili drugih poslova.

3. Young BPW

Članak 27.

Sukladno Statutu BPW Internacional, Young BPW je interesna skupina mladih poduzetnica i poslovnih žena do 38 godina života i sastavni je dio  BPW  Pula.

BPW Young predstavlja i zastupa Predsjednica BPW Young-a.

4.  PREDSJEDNICA UDRUGE

Članak 28.

Predsjednica Udruge bira se na sjednici Skupštine na mandatno razdoblje od četiri godina i ista može biti ponovno birana.

Predsjednica udruge je po položaju Predsjednica Izvršnog odbora.

Predsjednica udruge odgovara za zakonitost rada Udruge te je za svoj rad odgovorna Skupštini i Izvršnom odboru udruge.

Članak 29.

Predsjednica je zakonski zastupnik i predstavnik Udruge, te je ista ovlaštena da:

 • rukovodi radom udruge, te zastupa i predstavlja udrugu,
 • usklađuje rad Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela udruge,
 • saziva, predsjedava i rukovodi sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora,
 • brine o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine i Izvršnog odbora,
 • potpisuje akte koje donosi Skupština i Izvršni odbor,
 • odgovorna je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
 • dostavlja zapisnik s redovne skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge
 • obavlja i druge poslove koje joj povjeri Skupština ili Izvršni odbor, a sve u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

5. POTPREDSJEDNICA UDRUGE

Članak 30.

Potpredsjednica udruge obavlja dužnosti i poslove predsjednice u slučaju njene trajne spriječenosti,  i to do izbora nove osobe na to mjesto,  a u trajanju do najviše dva mjeseca.

6. TAJNICA UDRUGE

Članak 31.

Tajnicu bira i razrješava Izvršni odbor udruge na vrijeme od četiri godina sa mogućnošću ponovnog biranja.

Tajnica Udruge:

 • obavlja tajničko-administrativne poslove
 • pomaže predsjednici u pripremanju sjednica Skupštine i Izvršnog odbora te u realizaciji njihovih zaključaka i odluka
 • vodi popis članica.

Za svoj rad tajnica je odgovorna Izvršnom odboru Udruge.

Tajnica može biti razriješena dužnosti i na vlastiti pisani zahtjev.

7. RIZNIČARKA UDRUGE

Članak 32.

Rizničarku bira i razrješava Izvršni odbor udruge na vrijeme od četiri godina sa mogućnošću ponovnog biranja.

Rizničarka Udruge:

 • vodi brigu o pravodobnim i zakonitim uplatama članarina i drugih prihoda u gotovom novcu Udruge,
 • vodi o istome zakonom propisanu evidenciju,
 • brine se o isplatama u gotovini temeljem naloga za to Statutom ovlaštenih osoba u Udruzi, te o pravodobnom polaganju i podizanju istih na žiro-račun BPW Pula , otvoren pri instituciji nadležnoj za poslove platnog prometa 

Za svoj rad rizničarka je odgovorna Izvršnom odboru Udruge.

Rizničarka može biti razriješena dužnosti i na vlastiti pisani zahtjev.

8. POČASNI PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 33.

Počasnog predsjednika udruge imenuje Izvršni odbor Udruge iz redova osoba koje su kao prijašnje Predsjednice Udruge osobito zaslužne za ostvarivanje ciljeva i djelatnosti Udruge ili koje svojim ugledom i položajem mogu značajno doprinijeti razvoju i promociji Udruge. 

Počasni predsjednik Udruge može bez ograničenja zastupati i predstavljati interese Udruge u počasnim i drugim prigodama od posebnog značenja za Udrugu. 

Počasni član može iznositi svoje mišljenje, davati prijedloge, sudjelovati u radu tijela stranke, ali ne može birati, biti biran u tijela Udruge, niti glasovati prilikom donošenja odluka Udruge. 

Počasni predsjednik ima pravo zastupanja i predstavljanja Udruge, ali bez prava na preuzimanje prava ili obveza, bez prethodne suglasnosti Izvršnog odbora. Ne može opunomoćiti drugu osobu da ga zamjenjuje. 

Članak 33.

Svaki novoosnovani klub BPW u Republici Hrvatskoj je interesna skupina poduzetnica i poslovnih žena BPW Prvi hrvatski klub Pula, koji prihvaća odredbe Statuta BPW Pula.

VI. ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Članak 34.

BPW Pula može radi obavljanja administrativnih i računovodstvenih poslova te poslova kojima se neposredno izvršavaju ciljevi i zadaci Udruge, zasnovati radni odnos s određenim brojem radnika, s punim ili skraćenim radnim vremenom u skladu.

Članak 35.

Posebnim općim aktom kojeg donosi Izvršni odbor Udruge utvrđuju se radna mjesta za koja se može zasnovati radni odnos s određenim brojem zaposlenika i uvjeti kojima moraju udovoljavati zaposlenici.

Članak 36.

Međusobni odnosi, prava, obveze i odgovornosti između zaposlenika i BPW Pula utvrđuju se ugovorom o radu kojeg u ime udruge potpisuje njezina predsjednica.
Udruga BPW Pula osigurava potrebna financijska sredstava za plaće i druga materijalna primanja radnika utvrđena ugovorom o radu.

VII. Nadzor nad radom udruge i Nadzorni odbor udruge

Članak 37.

Članovi udruge nadziru rad udruge.

Za slijedeće su nadzore nadležni:

 • Za izvršni nadzor, Ministarstvo uprave,
 • Za inspekcijski nadzor nad radom udruge, nadležni uredi,
 • Za inspekcijski nadzor nad obavljanjem djelatnosti udruge nadležna ministarstva, odnosno druga tijela državne uprave,
 • Za nadzor nad financijskim poslovanjem udruga i podnošenjem propisanih financijskih izvješća, Ministarstvo financija.

VIII. MATERIJALNA SREDSTVA I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 38.

Materijalna sredstva BPW Pula sastoje se iz pokretne i nepokretne imovine i novčanih sredstava i to:

 • novčana sredstva koje je Udruga stekla uplatom članarina;
 • novčana sredstva koje je Udruga stekla obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi;
 • novčana sredstva koje je udruga stekla obavljanjem djelatnosti sukladno čl. 31 Zakona o Udrugama (gospodarske djelatnosti)
 • novčana sredstva koja je Udruga stekla financiranjem programa Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne, područne i regionalne samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom;
 • dobrovoljni prilozi i darovi

te druga imovinska prava.

O imovini BPW Pula vodi se posebna evidencija u skladu sa Zakonom.

Članak 39.

Godišnju članarinu plaća svaka članica na način utvrđen odlukom Izvršnog odbora.
Sponzorstva BPW se mogu po odluci Izvršnog odbora smatrati članarinom.
Članarina međunarodnoj udruzi BPW International  plaća se iz sredstava udruge.

Članak 40.

Financijsko-materijalno poslovanje Udruge obavlja se u skladu sa Zakonom  o udrugama, a na temelju financijskog plana koji donosi Skupština za svaku kalendarsku godinu, te završnog računa kojeg usvaja Skupština po završetku svake kalendarske godine.

Izvršitelj financijskog plana je Predsjednica BPW Pula odnosno članica Izvršnog odbora ovlaštena od strane istog tijela.

Članak 41.

Udruga funkcionira kao neprofitna organizacija.  Sva eventualno ostvarena dobit koristi se za: postizanje ciljeva Udruge, obavljanje i unaprjeđivanje djelatnosti Udruge, te podmirenje troškova rada Udruge.

Mogući višak ostvarenih prihoda nad rashodima u poslovanju raspoređuje se financijskim planom za narednu godinu.

U udruzi se vode poslovne knjige i sastavljaju financijska izvješća prema propisima važećim za neprofitne organizacije i podnose se Skupštini na usvajanje.

Članak 42.

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi Udruge ne odgovaraju za obveze Udruge

Udruga može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu.

Skupština Udruge donosi odluku o stjecanju nekretnina, kao i odluku o prodaji ili prijenosu nekretnina na drugu osobu.

Izvršni odbor donosi odluku o stjecanju pokretnina, kao i odluku o prodaji, darivanju rashodu i posudbu istih.

Članak 33.

BPW Pula može radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom neposredno obavljati gospodarsku i drugu djelatnost u skladu sa Zakonom o udrugama.

BPW Pula može u skladu sa zakonom osnovati trgovačko društvo i drugu ustanovu za obavljanje gospodarske ili druge djelatnosti radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka.

Članak 44.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

IX. OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Članak 45.

Stručne i administrativne poslove za potrebe udruge obavlja Tajnica Udruge ili druge fizičke/ pravne osobe ovlaštene od strane predsjednika udruge.

X. JAVNOST RADA

Članak 46.

Rad udruge je javan.

Javnost rada ostvaruje se:

 • pravodobnim dostavljanjem materijala za raspravu članovima udruge, tijelima udruge i drugim osobama u čijem je to interesu,
 • objavom na web stranicama udruge,
 • obavještavanjem javnosti o radu i poslovanju udruge putem sredstava javnog priopćavanja i na tiskovnim konferencijama,
 • izdavanjem publikacija udruge,
 • na druge prigodne načine.

Iznimno, kada to zahtijeva sadržaj dnevnog reda, sjednice udruge mogu biti zatvorene za javnost, o čemu dotično tijelo donosi odluku na samoj sjednici.

Za provođenje načela javnosti rada zadužena je Predsjednica Kluba ili osoba koju posebno ovlasti Izvršni odbor.

XI. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 47.

Članicama Udruge, drugim udrugama, ustanovama, organizacijama i pojedincima zaslužnim za poticanje razvoja i unapređenja poduzetništva žena, Udruga može ustanoviti i dodjeljivati povelje, nagrade i priznanja.

O poveljama, priznanjima i nagradama odlučuje Izvršni odbor.

XII. PRESTANAK UDRUGE

Članak 48.

Razlozi za prestanak djelovanja udruge jesu:

 1. Odluka skupštine o prestanku rada udruge,
 2. Pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem,
 3. Protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice udruge, ako ona nije održana,
 4. Pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge,
 5. Pokretanje stečajnog postupka,
 6. Na zahtjev člana, ako je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo udruge u roku od godine dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijemu novih članova.

U slučaju iz stavka 1. točaka 1. i 5. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja udruge u registar udruga u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o prestanku udruge, odnosno pokretanju stečajnog postupka.

Činjenice iz stavka1. točaka 3. i 6. ovog članka po službenoj dužnosti utvrđuje rješenjem nadležni ured.

Na temelju pravomoćne odluke suda o ukidanju udruge nadležni ured donosi rješenje o pokretanju likvidacijskog postupka.

XIII. LIKVIDACIJA UDRUGE

Članak 49.

U slučajevima iz članka 55. stavka 1. točaka 1., 3., 4., i 6. ovog Statuta provodi se postupak likvidacije udruge.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje i opoziva Skupština udruge i koja je kao likvidator upisana u registar udruga.

Likvidator ne mora biti član udruge.

Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka i brisanja udruge iz registra.

Mandat likvidatora traje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga, odnosno do njegova opoziva od strane Skupštine udruge.

Nad udrugom se može provesti i skraćeni postupak prestanka udruge u kom slučaju se ne provodi likvidacija, sve sukladno odredbama članka 51. Zakona o udrugama.

Članak 50.

Brisanjem iz registra udruga, udruga prestaje postojati.

Prestankom postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu.

Udruga nema pravo dijeliti imovinu svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

XIV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 51.

Ukoliko između članova Udruge dođe do spora koji je vezan uz djelovanje udruge, članovi će taj spor nastojati riješiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju mogu rješavanje spora povjeriti ad hoc imenovanom vijeću za mirenje ili vanjskom miritelju, pod uvjetom da se radi o pravima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati.

Sukobom interesa u Udruzi smatra se situacija kada članovi udruge, članovi izvršnih ili izvršnih tijela u obavljanju svojih dužnosti u udruzi dođu u situaciju da svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduju sebi ili sebi bliskim osobama, a nauštrb interesa drugih članova udruge. O svakom sukobu interesa odlučuje se posebno.

Odlučivanje iz stavka 1. i 2. ovog članka provodi se u u prvom stupnju u povremenim radnim tijelima koja osniva Izvršni odbor u skladu s člankom 39. ovog Statuta. U drugom stupnju nadležna je Skupština društva.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 59.

Statut kao i ostale akte, koje donosi Skupština, donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova odnosno predstavnika udruge.

Izmjene i dopune Statuta vrše se na način predviđen za njegovo donošenje.
Inicijativu za izmjenu i dopune Statuta može dati svaki član, predsjednica BPW Pula, kao i Izvršni odbor udruge.

Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članica sa pravom glasa na način da:

 • predložene promjene dostavljaju se  tajnici udruge, najkasnije do sastanka Izvršnog odbora koji prethodi godišnjoj Skupštini.
 • predložene promjene moraju biti prethodno razmotrene od strane Izvršnog odbora
 • Izvršni odbor je dužan predložene promjene iznijeti na redovnoj Skupštini
 • nakon eventualnog pristupanja međunarodnom BPW-u, usvojene promjene po prihvaćanju na godišnjoj skupštini dostavljaju se na znanje međunarodnom BPW-u.

Članak 60.

Zbog ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka BPW Pula se može učlanjivati u međunarodne udruge, a mogu se udruživati i u srodne udruge i saveze tih udruga.
Odluku o učlanjenju odnosno udruživanju donosi Skupština BPW Pula.

Članak 61.

Opći akti udruge uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku od jedne (1) godine od njegovog stupanja na snagu.

Članak 62.

Tumačenje odredbi ovog Statuta u nadležnosti je Skupštine.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Izvršni odbor.

Članak 63.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se od dana usvajanja na Skupštini udruge.

Članak 64.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut donesen na sjednici Skupštine udruge od 26.11.2009.godine i sve njegove izmjene i dopune usvojene na sjednici Skupštine od dana 26.05.2014. godine.

Predsjednik Udruge

Povežite se

Javite nam se ako želite postati naša članica!

Upoznajte poslovne žene iz Istre i drugih dijelova Hrvatske, umrežite se i uspostavite nove poslovne kontakte, promovirajte svoje usluge i proizvode

Scroll to Top